GDPR


Behandling av personuppgifter vid bostadsuthyrning i Pelldén Fastighet AB med dotterbolag


Denna information gäller dig som hyr bostad eller lokal av Pelldén Fastighet AB, Pelldén Fastighetsförvaltning AB eller Fastighets AB Vinkelgatan. Informationen beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.


Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer om vår personuppgiftsbehandling

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att vi skyddar personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vår behandling av personuppgifter.


Vi hanterar personuppgifter som har samband med vårt hyresförhållande. Det gäller främst personuppgifter för hyresgäster. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande: Namn, adress, personnummer, mobilnummer och mejladress. Vi behandlar även personuppgifter om du gör en felanmälan. Andra tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter är när du exempelvis kontaktar oss via mejl.


I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar för att erlägga hyran för bostaden. Om behandling av dina personuppgifter skulle kräva ditt samtycke utöver det vi redogjort för här så inhämtar vi det separat.

 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna behandlas i syfte att:

  • Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresavisering och hyresförhandlingar samt för att eventuellt kunna inhämta uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme.
  • Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktpersonen
  • Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyresförhållandet i syfte att säkerställa att bostaden används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
  • Skicka information vid reparationer och renoveringar.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar uppgifter till årsskiftet efter utflytt. För de fall vi erhåller uppgifter om störningar i bostaden och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådan uppgift som regel att sparas två år, varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av bostaden. Uppgifter om betalning av hyran sparas under den tid som krävs enligt bokföringslagen. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.

Om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex. hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att hyresförhållandet upphört. Hur behandlar vi dina personuppgifter? Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter men ibland är det nödvändigt för hyresförhållandet. Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss så som fastighetsskötsel, IT tjänster, förvaltningstjänster eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag).


 Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

 Vid eventuell försäljning av fastigheten eller det fastighetsägande bolaget kan uppgifterna komma att lämnas till köparen.

Vi överför som regel inga personuppgifter till land utanför EU/EES och i de fall sådant sker, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.


Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i vilka personuppgifter som vi behandlar om dig har du rätt att få information och en kopia på vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa uppgifter. Din begäran behöver vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift om namn och personnummer. Vi behöver detta för att kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade.

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.


Kontakta oss på info@pellden.se om du har några frågor.